برگزاری شورای آموزشی

شورای آموزشی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار گردید.

روز چهارشنبه، بیستم آذرماه جلسه شورای آموزشی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس با حضور دبیران ارجمند و کادر اداری دبیرستان برگزار گردید. در این جلسه مدیریت دبیرستان پس از ارائه گزارشی از وضعیت فعلی دبیرستان و عملکرد دانش آموزان در آزمون نهایی سال پیش به تشریح برخی از مسائلی که دبیرستان با آنها روبرو است پرداختند. در ادامه هر یک از دبیران به اظهار نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند و تلاش نمودند تا در انتخاب رویکردهای آموزشی به فهم مشترکی رسیده و دبیرستان دانشگاه با انسجام به حرکت خود ادامه دهد.

گزارش تصویری