بازدید مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان بوشهر در  آغاز سال تحصیلی 99-400

بازدید مدیر محترم آموزش و پرورش و هیئت همراه از دبیرستان دانشگاه خلیج فارس در روز شنبه 99/6/22انجام پذیرفت.

        

گزارش تصویری