برگزاری کلاس های رفع اشکال حضوری

پس از آبی شدن وضعیت شهر بوشهر برای چندین روز متوالی کلاس های حضوری به منظور رفع اشکال دانش آموزان در روز پنج شنبه 18 آذر ماه برگزار شد.

این برنامه در کلاس های دانشگاه خلیج فارس و با رعایت همه پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

برنامه مشابهی در روز پنج شنبه 25 آذر نیز برگزار خواهد شد.

گزارش تصویری