برگزاری آزمون جامع  نیمسال اول آذرماه 98

آزمون جامع پیشرفت تحصیلی نوبت اول روز چهارشنبه 27آذرماه 98 در همه پایه های دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

آزمون جامع پیشرفت تحصیلی نوبت اول روز چهارشنبه 27آذرماه 98 در همه پایه های دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد. این آزمون در برگیرنده همه مطالب درسی نوبت اول بود که توسط دبیرستان دانشگاه طراحی و اجرا شد. سوالات این آزمون در هر ماده درسی شامل 10 سوال چهارگزینه ای بود که توسط دبیران محترم دبیرستان طراحی شده بودند.

گزارش تصویری