معارفه رئیس دبیرستان با حضور ریاست محترم دانشگاه دکتر مدرسی و معاونت آموزش متوسطه شهرستان دکتر نوشادی

مراسم معارفه رئیس دبیرستان جناب اقای دکتر بهروزی با حضور ریاست محترم دانشگاه، دکتر مدرسی و معاونت آموزش متوسطه شهرستان، دکتر نوشادی در دبیرستان دانشگاه خلیج فارس برگزار شد. همچنین از زحمات دکتر محمد کاظم اتابک رئیس قبلی دبیرستان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

گزارش تصویری